REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE CU PREMII “SEZON DE RECOLTAT PROFIT”

Organizată de Chemark Rom S.R.L. (perioada: 01 noiembrie 2018 – 31 ianuarie 2019)

 

Art.1 Organizatorul

 • Organizatorul campaniei promoționale cu premii “SEZON DE RECOLTAT PROFIT” (denumită în continuare

„Promoția”) este Chemark Rom S.R.L. („Organizatorul”), societate înregistrată în conformitate cu legea română, cu sediul în Brașov, str. Constantin Brâncoveanu, nr.34A, jud. Brașov, având număr de înregistrare în Registrul Comerțului București J08/1731/1997 și număr de înregistrare fiscală RO 10041768, cont IBAN nr. RO74 BTRL 0080 1202 1443 27XX deschis la Banca Transilvania Brașov.

 • Promoția se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.
 • Prin participarea la această Promoție, se prezumă cunoașterea regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art.2 Durata și locul de desfășurare a Promoției

 • Promoția este organizată și se desfășoară în toate punctele de lucru Chemark Rom S.R.L., menționate în Anexa 1 din prezentul
 • Promoția va începe pe data de 01 noiembrie 2018, ora 00:00:01 și va dura până la 31 ianuarie 2019, ora 23:59:59.

Art.3 Regulamentul oficial al Promoției

 • Regulamentul oficial al Promoției este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului pe site-ul chemarkrom.ro sau la solicitare în scris la adresa Str. Câmpul Alb Nr.1 – Codlea, Brașov, cod postal 505100 sau prin email de la office@chemarkrom.ro .
 • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Promoția poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului
 • Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Promoției, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări / completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi disponibile printr-una dintre modalitățile prevăzute la Art. 1.

Art.4 Dreptul de participare

 • Se pot înscrie în vederea participării la Promoție doar persoanele juridice, care deţin cel puţin o unitate de vânzare de tip fitofarmacie, cu domiciliul sau reședința în România care, în perioada promoției, achizitioneaza produse de la Organizator sau transmit acestuia comanda ferma pentru achizitionarea de produse, conform mecanismului descris la Art. 1.
 • Participanții se pot înscrie în Promoție începând cu data de 01 noiembrie 2018 (ora 00:00:01) și până la data de
 • ianuarie 2019 (ora 23:59:59).
  • Nu pot participa la Promoție următoarele categorii de persoane:
 • Clienţii de alt tip decât cel de fitofarmacie, menţionat la paragraful 4.1
 • persoane juridice urmărite penal;
 • persoane juridice asupra cărora există un sechestru pe bunuri;
 • persoane juridice care înregistrează sold debitor în evidențele contabile ale

 

Art.5  Modalitatea de înscriere în Promoție

5.1 Participanții care întrunesc condițiile de la Art.4 și realizează achizitii de produse de la Chemark Rom, aflate în promoție, în valoare de 6.000 RON (cu TVA inclusa),  primesc 1 punct bonus Chemark Rom. Punctele pot fi transformate în premii conform schemei de mai jos:

 

Număr puncte Natura premiului
5 puncte Troller 70 cm
6 puncte Microscop digital cu ecran LCD 5 mp sau
Husqvarna – Trimmer cu acumulator
(la alegerea clientului)
10 puncte    Philips – Robot de bucătărie Avance Collection sau
Husqvarna Fierăstrău cu acumulator sauHusqvarna Mașină de tuns gazon cu acumulator
(la alegerea clientului)
18 puncte Makita – Trusă de scule

ciocan rotopercutor cu acumulator

+ polizor unghiular cu acumulator (la alegerea clientului)
sau
Samsung – Maşină de spălat rufe cu uscător

(capacitate 8 kg spălare + 4,5 kg uscare)

(la alegerea clientului)

28 puncte Samsung Galaxy S9, Dual Sim, 64 Gb sau
Husqvarna – Freză de zăpadă (la alegerea clientului)
38 puncte City break Madrid –  Salamanca (2 persoane, 3 zile)

 

Punctele Chemark Rom se acordă după ce produsele au fost facturate. Valoarea punctului se calculeaza luand in considerare toate reducerile de pret ce se acorda Participantilor, mentionate in Anexa “Conditii generale vanzare  Campanie Promotie 2018 – Fitofarmacii”, parte integranta din contractul de vanzare incheiat cu fiecare Participant,  prin scaderea contravalorii reducerilor din pretul facturat al produselor..

Art.6 Produsele Chemark Rom aflate în promoție

 • Produsele participante la promoție vor fi listate în Anexa “Conditii generale vanzare  Campanie Promotie 2018 – Fitofarmacii”  , parte integranta din contractul de vanzare incheiat cu fiecare Participant.    Aceasta anexa va fi semnata  în perioada de valabilitate a promoției și va avea Antet special, care va contine grafica  taloanelor cu premii.
 • Participanții pot comanda produsele aflate în promoție în limita stocului disponibil

Art.8  Premiile Promoției

 • În cadrul Promoției vor fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 5.1, urmatoarele premii:
  1. Troller 70 cm
  2. Microscop digital sau Husqvarna – Trimmer cu acumulator (la alegerea clientului);
  3. Philips – Robot de bucătărie sau fierăstrău cu acumulator Husqvarna sau mașină de tuns gazon cu acumulator Husqvarna (la alegerea clientului);
  4. Trusă de scule Makita sau maşină de spălat rufe cu uscător Samsung
   (la alegerea clientului);
  5. Samsung Galaxy S9 sau freză de zăpadă Husqvarna (2 persoane, 3 zile)
  6. City break Madrid – Salamanca (2 persoane, 3 zile)
 • Organizatorul va transmite câștigătorilor certificatele de garanție aferente premiilor.

Art.9 Validarea punctelor. Alegerea premiilor

 • Premiile descrise la Art. 8.1 se vor acorda FĂRĂ TRAGERE LA SORȚI.
 • Validarea punctelor acordate se face de către Organizator în perioada 1-31 martie 2019  in baza facturilor emise către fiecare participant în parte,si luand in considerare toate reducerile mentionate in Anexa “Conditii generale vanzare  Campanie Promotie 2018 – Fitofarmacii”, ce se va semna la contractul de vanzare incheiat cu fiecare Participant.
 • Fiecare participant va primi un pliant cu descrierea premiilor si numarul de puncte necesare accesării lor.
 • Numărul de puncte realizat în promoţie va fi comunicat de către reprezentantul Chemark Rom iar Participantul isi va exprima optiunea in ceea ce priveste premiul ,prin bifarea produsului dorit si aplicarea semnaturiipe talonul de participare, primit anterior de la un reprezentant zonal Chemark Rom.
 • Participanul va beneficia de opțiunea de a primi premiul de pe nivelul corespunzător de puncte bonus (Conf. Art.5.1) sau poate cumula premii de pe nivele inferioare, inclusiv poate multiplica același premiu de câte ori dorește, în funcție de numărul de puncte disponibile.

Art.10 Publicarea câștigătorilor promoției. Ridicarea premiilor

10.1 Premiile vor fi livrate în perioada 01 mai – 31 mai 2019 de catre un reprezentant  Chemark Rom.

10.2 Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiile Promoției nu pot fi înlocuite cu contravaloarea în lei, un alt bun sau serviciu și nici nu pot face obiectul unei înstrăinări. De asemenea, clientul se angajează să rămână consumatorul final al bunurilor oferite gratuit în cadrul prezentei campanii promoționale, în sensul că acesta nu le va comercializa ulterior. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire al premiului.

 • Organizatorul nu va despăgubi participanții în cazul unor probleme în exploatarea premiului, vătămări corporale, deces,
 • Participanții care au fost desemnați câștigători ai promoției vor fi contactați prin reprezentantul de vanzari Chemark Rom, SMS la numărul de telefon mobil sau prin e-mailul indicat pe talonul completat conform 8.3, în intervalul orar 09:00 – 18:00, în perioada 15 martie – 31 martie 2018.
 • Premiile menționate la 8.1pot fi acordate numai în baza unui proces verbal de predare-primire care conține datele de identificare ale câștigătorului (ale persoanei juridice), descrierea premiului primit, precum și semnătura de primire și de predare a câștigătorului, respectiv a reprezentantului Organizatorului. Refuzul de a semna orice document ce atestă atribuirea efectivă a premiului către câștigător conduce la pierderea dreptului câștigătorului de a intra în posesia premiului.

Art.11 Limitarea raspunderii

 • Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz

sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 • În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.
 • Eventualele contestații vor fi luate în considerare până la data de 15 aprilie 2019 inclusiv, transmise în scris la una dintre adresele menționate la Art. 3.1. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
 • Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:
 • Orice eroare și / sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei de email sau numărului de telefon incorecte / Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
 • Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului

 

Art.12 Prelucrarea datelor personale

 • Prin înscrierea și participarea la Promoție, participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să între în baza de date a Chemark Rom S.R.L., să fie prelucrate și utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit / Partener) pentru înregistrarea și validarea câștigătorilor din această campanie, precum și pentru informări viitoare referitoare la promoțiile, produsele sau ofertele Chemark Rom. Informările se vor face la datele de contact indicate de Participanți pe talonul de promoție indicat la Art.8.3.
 • Prin înscrierea la această Campanie promoțională, participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele, localitatea de reședința să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăți.
 • Chemark Rom S.R.L. este Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub nr.
 • Organizatorul se obligă să respecte prevederile legale, privind protecția datelor personale ale Participanților, stocate pe durata Promoției, și ulterior Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Promoție și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Art.13 Încetarea / Întreruperea Promoției. Forță majoră

 • Promoția poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Promoției.
 • Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție, îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin
 • Promoția mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în bază liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția că acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Art.14 Litigii

13.1 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești competențe din municipiul Brașov.

 

Art.15 Alte Clauze

 • Deciziile Organizatorului privind promoția sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
 • Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare în condițiile prevăzute la 3.1.

 

ORGANIZATOR

 

Anexa 1

Rețeaua de distribuție – punctele de lucru Chemark Rom din țară

 

 1. Depozit central: BRASOV, Codlea , str. Câmpul Alb nr.1 Tel. 0372 756 035 ; 0268 253.019, Fax: 0268 254.046
 2. Depozit Mureș: MUREȘ, Târgu Mureș, Str. Aeroportului nr. 1, Tel. 0372 756.039, Fax: 0265 267.531
 3. Depozit Alba Iulia: Jud ALBA, Alba Iulia, Str. Alexandru I. Cuza, nr. 9, Tel. 0734 019
 4. Depozit Târgu Secuiesc, COVASNA, Cernat, Str. Fuzii nr 405A, Tel. 0734 700.488
 5. Depozit Galați: GALAȚI, Tecuci, Str. Cuza-Voda nr. 24, Tel. / Fax.: 0236 815. 312
 6. Depozit Ploiesti: PRAHOVA, Sat Tătărani, Comuna Bărcănești (în curte la CEFIN), 0734 889.405
 7. Depozit Tulcea: TULCEA, Luncavița, Valea Fagilor nr.12, 0725 656.061
 8. Depozit Satu Mare: SATU MARE, Satu Mare, Str. Drum Lazuri nr.5, Tel. 0372 756.040
 9. Depozit Iași: IAȘI, Iași, Str. Sf. Ioan nr. 25, Tel.: 0372 756.038, Fax: 0232 266.264
 10. Depozit Suceava: SUCEAVA, Milișăuți, Str. Gării nr. 86 B, 0737 950.869
 11. Depozit Timișoara : Timișoara, Timișoara , Calea Stan Vidrighin, nr.24, Tel.: 0726.166.596
 12. Depozit Cluj: Cluj, Cluj, Luna de Sus, Drumul DN 1, Nr. KM 490+13, Tel. : 0737.950.873
 13. Depozit Dolj: Craiova, str. Tehnicii nr. 1, Jud. Dolj, Tel. ………..
 14. Depozit Constanta: Lumina, Sos. Tulcei nr. 114A, Jud. Constanta, Tel……….